Odporúčanie predsedníctva GES ku konaniu bohoslužieb

Drahí priatelia, sestry a bratia, vážené predsedníctva cirkevných zborov v Gemerskom senioráte!

Na základe neustále sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie na území Gemerského seniorátu, v snahe obmedziť a znížiť mobilitu ľudí, rovnako tak v snahe byť zodpovední a solidárni, chrániac zdravie a život tých najkrehkejších, našich seniorov, ale aj všetkých ďalších možných účastníkov služieb Božích, ako predsedníctvo Gemerského seniorátu odporúčame nevykonať v  chrámoch Božích na území Gemerského seniorátu služby Božie na Štedrý večer (24.12.2020), kedy je účasť najvyššia, a tým aj riziko šírenia nákazy najvyššie. Zároveň prosíme duchovných, aby v tento deň zabezpečili  alternatívne spôsoby ako svojim členom poslúžiť (online vysielanie Služieb Božích, nahrávky štedrovečerných zamyslení, distribúcia kázní a tlačených materiálov, umožňujúcich vykonanie domácich pobožností priamo do poštových schránok, a pod.) Zabezpečte, prosíme, aby členovia vašich cirkevných zborov dostali informácie o tom, kedy budú vysielané evanjelické Služby Božie v rádiu a televízii.

Zároveň ako predsedníctvo Gemerského seniorátu dávame predsedníctvam cirkevných zborov na zváženie konanie ďalších bohoslužobných podujatí od Vianoc 2020 až po sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom 2021 (Traja králi). Pokiaľ sa rozhodnete pre ich konanie, k čomu vás povzbudzujeme, nakoľko účasť na nich je už na základe dlhoročných skúseností omnoho nižšia ako na Štedrý večer, tým pádom aj riziko šírenia nákazy sa znižuje, potom sa, prosíme, riaďte vyhláškou, ktorá je platná od 19.12.2020, a týka sa teda aj 4. adventnej nedele. Prosíme, aby ste sa zariadili v jednotlivých cirkevných zboroch Gemerského seniorátu podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, na základe aktuálnej epidemickej situácie na území vášho cirkevného zboru ako aj na základe kapacity vašich chrámov. 

Znenie vyhlášky:

(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w) a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. b) ustanovujú nasledovné opatrenia:

 1. a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,
 2. b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 3. c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
 4. d) s výnimkou bohoslužieb s výlučne sediacimi veriacimi, počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2 , 
 5. e) dodržiavať respiračnú etiketu,
 6. f) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 7. g) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
 8. h) pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky,
 9. i) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,
 10. j) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
 11. k) zakazuje sa podávanie rúk,
 12. l) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,
 13. m) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,
 14. n) bohoslužby možno vykonávať len s výlučne sediacimi veriacimi a to tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade a zároveň medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené. 

 

Drahí priatelia, v celom tomto nejednoduchom dianí vám všetkým ako aj vašim blízkym vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania, múdrosti, sily, no tiež stabilného zdravia. Nadovšetko pevnú vieru, že Pán Boh to má i naďalej mocne vo svojich rukách a svoj ľud neopustil. Naopak! Prichádza k nám opäť raz vo svojom Synovi, aby do nás vlial radosť tam, kde vo svete je neraz iba veľa smútku či pesimizmu a nádej tam, kde ako ľudia veľakrát už nevidíme východisko.

Mgr. Rado Gdovin, senior GES                 

PhDr. Michal Terrai, dozorca GES