Oltárna sviatosť bola duchovným GES prislúžená v Dlhej Vsi

Dňa 11. marca 2024 (pondelok) sa uskutočnila Seniorátna pastorálna konferencia duchovných Gemerského seniorátu na pôde cirkevného zboru Dlhá Ves. Stretnutie sa konalo pred blížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami a ako to už býva v senioráte zvykom, duchovní sa stretli pri počúvaní Božieho slova a pri stole Pánovom v miestnom chráme Božom. Zamyslenie na biblický text J 6, 1-15 si pripravil misijný kaplán Mgr. Tibor Lóczy. Pán Ježiš, v správe od evanjelistu Jána, dostal od chlapca len päť chlebov, dve rybičky a aj to málo v rukách Spasiteľa stačilo na nasýtenie 5000 ľudí. Brat kaplán sa preto s pokorou zamýšľal nad tým, že i naše schopnosti sú malé a častokrát nedostačujúce. No ak dáme Pánovi všetko čo máme, On to použije úžasným spôsobom a bude to bohato stačiť. Po biblickom úvode pokračovala sviatosť Večere Pánovej a spovede, ktorú prislúžil brat administrátor cirkevného zboru Mgr. Peter Hlavatý. Následne sa všetci odobrali do Kultúrneho domu, kde prebehla pracovná časť zasadnutia. Brat konsenior Mgr. Dušan Pavel Hrivnak podal správu z online zasadnutia ZEDu a prerokovali sa predložené materiály. Brat senior Mgr. Radovan Gdovin predniesol prítomným informácie o pripravovanej reštrukturalizácii ako aj ku kritériám toho, čo ešte možno a čo už nemožno pokladať za samostatný cirkevný zbor. K daným materiálom sa v určenom termíne majú predsedníctva cirkevných zborov vyjadriť. Po pracovnej časti sa zhromaždenie posilnilo dobrým obedom a rozišlo sa do svojich cirkevných zborov. Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie CZ Dlhá Ves a samospráve obce Dlhá Ves za vrelé prijatie a za pohostenie.

Mgr. Peter Hlavatý, námestný farár CZ Rožňavské Bystré

administrátor CZ Dlhá Ves, administrátor CZ Kunova Teplica

Foto: Mgr. Tibor Lóczy, Mgr. Jana Hrivniaková