Ratkovský kostol a práce okolo neho v roku 2023

Ratková, kedysi centrum spoločenského života a obchodu Ratkovskej doliny, dnes malá dedinka v okrese Revúca. Aj tu sa nachádza centrum kresťanského života – evanjelický a. v. kostol. Je to gotický kostol, ktorý má svoj význam aj v dnešnej dobe. Nakoľko podlieha zubu času a rovnako aj poveternostným podmienkam, aj tu je potrebné starať sa o zabezpečenie jeho stavu.

Kostol je významnou súčasťou Gotickej cesty a tvorí súčasť histórie obce Ratková. Aj preto je nutné venovať mu pozornosť. Okrem sakrálneho a historického významu je známy tým, že v krove kostola sa nachádza aj významná kolónia netopierov. Každoročne sa tak snahy o udržiavanie stavu kostola pretavia do realizovania rôznych prác.

Kostol v Ratkovej podliehal vlhnutiu, a vlhkosť sa hromadila v kostole práve spod zeme. Bolo to aj z dôvodu, že zrážková voda, ktorá stekala zo strechy sa hromadila pri múroch kostola. Keďže nemala kam odtekať, hromadila sa v stenách a múroch chrámu.

V roku 2023 sme sa tak rozhodli vykonať sanáciu vlhkosti, a to vyhotovením systému odvodňovacích žľabov, ktoré nahromadenú zrážkovú vodu odvedú od múrov kostola. Na základe skúmania padlo rozhodnutie, že najlepším spôsobom bude riešenie formou kamenných žľabov, ktoré postupne splynú s prostredím.

Spomenuté práce vykonala firma SPODSTAV s. r. o. Týmto ďakujeme spomenutej firme za vykonanie prác. Vďaka ich vykonanej práci bude kostol chránený pred nadmernou vlhkosťou, a tak sa mohla vykonať spomenutá sanácia. Firma vykonala uloženie odvodňovacieho systému, ale aj úpravu terénu, aby voda mala spád a celý systém vytvoril splynutie s prirodzeným prostredím kostola.

 

Vykonané práce:

  • Zameranie a výkopové a prípravné práce
  • Nákup a osadenie odvodňovacích žľabov a napojenie na dažďové zvody
  • Úprava terénu v okolí žľabov a výsadba trávnika

 

Pri realizácii projektu nám pomohlo aj Ministerstvo kultúry SR. Cez projekt „Obnovme si svoj dom“ nám poskytlo sumu 6.000 €. Zároveň sa cirkevný zbor Ratková podieľal spoluúčasťou 300 €. Toto cestu chceme vyjadriť vďaku Ministerstvu kultúry za podporu pri realizácii prác- sanácie vlhkosti kostola.

Vďaku vyjadrujeme v neposlednom rade aj Pánu Bohu, že dal šikovnosti a sily aby mohli byť práce zrealizované. Bez Jeho požehnania by žiadna snaha človeka nemohla mať úspešný cieľ. Kiež tento chrám tak aj naďalej svedčí o Božej milosti, láske a požehnaní aj ďalším generáciám.

Mgr. Vladimír Vančík, administrátor CZ ECAV Ratková