Rybník – evanjelický kostolík ukrytý za dedinou

Malá obec, ukrytá v prírode Gemera s názvom Rybník, ukrýva vzácny skvost – kostolík dýchajúci starodávnou históriou. Nachádza sa skrytosti až za samotnou obcou na kopci. Svojou architektúrou a výzorom nám mnoho prezrádza o udalostiach dávnej doby. Aj tento kostolík však podlieha plynutiu času a vyžaduje si našu pozornosť a mnoho práce na jeho rekonštrukcii.

Kostolík oplýva množstvom vzácnych fresiek, ale aj stavebných prvkov, ktoré majú svoju vzácnu výpovednú hodnotu. Mnoho nám hovorí o umení dávnej doby. Hovorí nám však mnoho aj o histórii a cirkevnom živote minulosti. Je preto dôležité tieto hodnoty zachovávať a chrániť.

Aj z toho dôvodu sme vykonávali minulého roku reštaurátorské práce, vďaka ktorým sme kostolík priviedli znovu o krok bližšie k jeho pôvodnému výzoru. Musíme však uznať, že je to doslova náročná a mravenčia práca. Avšak práce pokračovali a podarilo sa nám vykonať nasledovné:

Reštaurovanie omietok sakristie

  • Doplnenie chýbajúcich častí omietok s požitím zmesi piesku z lokálneho zdroja a prírodne hydraulického vápna NHL (3,5)
  • Celoplošná povrchová úprava omietok vápenným náterom bielej lomenej farby

 

Reštaurovanie nástenných malieb a omietok klenby svätyne

  • Odstránenie nevhodných sekundárnych úprav z plochy klenby a očistenie od depozitu • Upevnenie uvoľnených častí omietok a nástenných malieb

V tomto duchu ďakujeme za spomenuté vykonané práce firme MONUMENTUM s. r. o.. Vykonali znovu veľký kus práce, vďaka ktorej sme sa mohli znovu priblížiť k obnoveniu kostolíka v Rybníku a zároveň sme mohli znovu poodkryť históriu, ktorá je ukrytá v stenách a omietkach tohto kostolíka

Všetky vykonané práce však boli aj finančne náročné. No realizácia mohla prebehnúť aj vďaka projektu „Obnovme si svoj dom“, v ktorom nám poskytlo Ministerstvo kultúry SR finančnú dotáciu v sume: 15.000 €. Cirkevný zbor Ratková sa podieľal na financovaní sumou 750 €. Vyjadrujeme tak vďaku Ministerstvu kultúry za ich finančnú pomoc a záujem aj o náš kostolík v obci Rybník, ktorý je významným ako z duchovnej oblasti, tak aj z tej historickej.

V neposlednom rade patrí rozhodne vďaka aj Pánu Bohu. Vďaka Jeho požehnaniu sme mohli tieto práce úspešne vykonať. Kiež aj naďalej žehná šľachetnému dielu obnoviť tento Boží chrám, miesto, kde Ho môžeme nerušene stretávať a spoznávať.

Veríme, že aj naďalej sa nám bude dariť úspešne realizovať obnovu tohto kostolíka, aby sme mu vrátili jeho pôvodnú podobu.

Mgr. Vladimír Vančík, administrátor CZ ECAV na Slovensku Ratková