Seniorálne stretnutie dorastu GES v Koceľovciach

„Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom.“   Žalm 111, 10a

Týmto biblickým veršom sa nieslo Seniorálne stretnutie dorastu Gemerského seniorátu, na ktorom sa stretli  asi 50 mladí priatelia z blízka i z ďaleka v Kultúrnom dome v Koceľovciach. Tohtoročná téma stretnutia znela: Kto povedal, že je to zlé? Sobotné odpoludnie otvorila slovom aj modlitbou domáca sestra kaplánka Mgr. Emília Velebírová, ktorá všetkých srdečne privítala a v modlitbe prosila o požehnanie spoločného dopoludnia.

Aké hodnoty má mladý človek dnešnej doby, čím všetkým žije a kto ovplyvňuje najviac život dnešných teenegerov – týchto a im podobných myšlienok sa dotkli dvaja rečníci, a to br. farár z CZ Ratkovské Bystré Mgr. Miroslav Kerekréty a br. farár Mgr. Jaroslav Petro z CZ Obišovce v Košickom senioráte. Spracovanie samotnej témy stretnutia bolo obohatené premietnutím svedectva človeka, ktorý po rôznych negatívnych životných skúsenostiach mohol zažiť dotyk a prítomnosť Pána Boha.

Počas celého podujatia nás sprevádzala mládežnícka kapela z CZ Slavošovce pod vedením Bc. Júliusa Lalíka, ktorá svojimi piesňami obohatila program SSD. Na záver sa naši mladí zabavili pri rôznych aktivitách, ktoré si pre ne pripravili sestry farárky z GES. Sestra farárka Janka Ilčisková pre každého účastníka pripravila záložky  s biblickým textom, aby im pripomínal tento deň.

Ďakujeme v prvom rade nebeskému Otcovi, ktorý celý čas bol prítomný so svojím Svätým Duchom a požehnával celé sobotňajšie popoludnie. Ďakujeme predsedníctvu GES za realizáciu a pomoc pri zorganizovaní seniorálneho stretnutia dorastu. Ďakujeme aj domácemu CZ Koceľovce za milé prijate a za bohaté a chutné občerstvenie, ktoré pripravili pre všetkých účastníkov.

Vďaka Pánu Bohu, že sa aj v našom senioráte vedia zísť mladí ľudia, ktorí túžia po Božej blízkosti a po spoznávaní nových priateľov.

Mgr. Emília Velebírová, kaplánka v CZ Koceľovce

Foto : Mgr. Michal Terrai, dozorca GES