Seniorátne stretnutie mládeže bolo o hodnotách

Dňa 27. mája 2022 sa v našom senioráte konalo seniorátne stretnutie mládeže v Slavošovciach. Nadviazali sme tak na stretnutie mládeže, ktoré sa konalo v Betliari 26. marca. Realizačným tímom boli duchovní: Mgr. Janka Kendžurová, Mgr. Ľubica Štefanidesová a Mgr. Peter Hlavatý. Aj vďaka tomuto stretnutiu sme si mohli položiť dôležitú otázku: „Aká je moja hodnota“? A tak vďaka zodpovedne prichystanému programu sme si mohli uvedomiť našu hodnotu, ale aj hodnoty, ktorým nás učí Ježiš Kristus.

Sestra kaplánka Mgr. Ľubica Štefanidesová a sestra farárka Mgr. Janka Kendžurová stáli za organizáciou tohto stretnutia. Túžba po tom, aby aj v našom senioráte sa mládež mohla pravidelne stretávať, tvoriť spoločenstvo veriacich rovesníkov, ktorých spája viera v Krista, viedla ich a ďalších k tomu, aby pre nás takéto stretnutia po nedlhom čase znovu prichystali. A tak sa našlo miesto, kapela k sprievodu piesní a pripravili pre nás aj občerstvenie, aby sme nemuseli všetky podnetné informácie tráviť s lačným žalúdkom. Ďakujeme cirkevnému zboru Slavošovce, ktorý prichystal občerstvenie a tak sa postaral aj o tieto hodnoty. 😊 Vďaka tomu všetkému sme si mohli vychutnať povedané slovo, aktivity aj piesne.

Ďakujeme br. seniorovi Mgr. Radovanovi Gdovinovi, že bol súčasťou tohto stretnutia a taktiež sa na úvod pomodlil a venoval nám pár vzácnych slov. Pripomenul nám tak hodnotu takýchto stretnutí aj pre náš seniorát.

Sestra farárka Mgr. Janka Kendžurová si pre nás pripravila zaujímavé aktivity, v ktorých sme sa zamýšľali nad tým čo má pre nás hodnotu. Zaujímavým spôsobom sme sa dozvedeli, že hodnota vecí často závisí od toho, v akej situácii sa nachádzame. Napríklad sme si uvedomili, že pohár čistej vody má niekde v púšti vyššiu hodnotu, ako drahý mobil. Je dôležité sa dobre zamyslieť nad rebríčkom hodnôt, ktoré máme.

Br. farár Mgr. Peter Hlavatý nám poslúžil následne prednáškou, v ktorej poukázal, že každý z nás má sám o sebe veľkú hodnotu v Božích očiach.  Každý z nás je pre Krista vzácny. Sám Ježiš nás učí poznávať našu hodnotu a hodnoty, ktoré sú v živote dôležité. Aj preto je Ježiš dôležitou súčasťou v živote človeka. Niekedy si to neuvedomujeme, že práve toto miesto sa človek snaží niečím zaplniť, ale žiadna vec nedokáže toto miesto dokonale zaplniť a zaručiť nám pocit naplnenia.

V prednáške nám poukázal na základné hodnoty VIERU, LÁSKU, POKOJ, RADOSŤ, ktoré nás vedú k ďalším hodnotám, bez ktorých fungovať nevieme. VIERA v nás totiž pôsobí nádej, dôveru a poslušnosť. LÁSKA v nás pôsobí vernosť, súcit, milosrdenstvo, odpustenie, vďačnosť. To všetko nám vysvetlil na základe biblických citátov, ktoré o týchto hodnotách priamo vypovedajú. Práve k týmto časnosť presahujúcim hodnotám nás vedie Pán Ježiš, pretože pre Neho má každý z nás veľkú hodnotu. Sme v Kristových očiach vzácni, aj keď máme svoje chyby a nie sme dokonalí. Práve preto má Ježiš v našom živote dôležité miesto, ktoré ničím iným zaplniť nikdy nemôžeme.

Následne na utvrdenie slov, ktoré v prednáške zazneli si, s. farárka Mgr. Janka Kendžurová pripravila zaujímavú hru s názvom PIC- PAC bum, v ktorej sme si dôležité hodnoty ešte zaujímavým spôsobom utvrdili.

Naša vďaka patrí aj cirkevnému zboru Slavošovce a domácej sestre farárke Mgr. Vierke Kmecovej za láskavé prijatie, ale aj záverečné slovo a modlitbu. Ďakujeme aj domácej kapele za skvelý hudobný sprievod. V nej sa nám predstavil aj br. dozorca Bc. Július Lalik z CZ Slavošovce. Ďakujeme aj technikom, vďaka ktorým sme mohli aj po tejto stránke zabezpečiť technickú časť.

Najväčšia vďaka však patrí Pánu Bohu, ktorý nám  doprial tvoriť takéto spoločenstvo a dáva nám mnoho možností ako osloviť mladú generáciu. Za týmto vzácnym stretnutím stojí tím pracovníkov, ktorým viera mladých ľudí leží na srdci a má pre nich svoju hodnotu. Chceme preto poďakovať realizačnému tímu za tvorivosť, trpezlivosť ale aj nesmiernu túžbu. V našom senioráte sme rozdielni ľudia s rozdielnym spôsobom vnímania života a hodnôt. Istotne bolo náročne prichystať takéto vzácne stretnutie aj z tohoto dôvodu. Zhostili sa ho však so všetkým odhodlaním. Kiež Pán Boh požehná ich prácu a dáva nám všetkým odhodlanie a túžbu, aby aj v našom senioráte takéto stretnutia mali svoje pravidelné miesto. Kiežby Pán Boh požehnával nové námety a nápady, ktoré sa ujmú a ktoré budú Bohu milé a budú mať hodnotu pre nášho Pána a zároveň aj pre nás.

Mgr. Vladimír Vančík, námestný farár v CZ Ratkovské Bystré