Slávnostné odhaľovanie pamätných tabúľ Jurajovi Ambrózimu v Štítniku

Miestny odbor Matice slovenskej v Štítniku inicioval a v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Rožňave, obcou Štítnik a Cirkevným zborom ECAV i zrealizoval akciu slávnostného odhaľovania pamätných tabúľ Jurajovi Ambrózimu k pripravovanú k 275. výročiu jeho úmrtia v rámci dlhoročného projektu „Spoznávajme sa“, v ktorom sa približujú obyvateľom nášho regiónu historicky významné osobnosti pochádzajúce, ale i pôsobiace v Štítniku.  Slávnostné bohoslužby v Evanjelickom kostole v Štítniku boli v nedeľu 10. júla 2022 zasvätené pamiatke na Juraja Ambróziho, ktorý v Štítniku našiel svoj domov a zotrval v ňom až do svojej smrti. Hostia sa o jeho prínose a význame dozvedeli nielen z pôsobivej kázne pani farárky Mgr. Jany Ilčiskovej, ale aj z prednášky, ktorú spracoval a predniesol zborový dozorca Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Štítnik Mgr. Matúš Molnár. Juraj Ambrózi sa narodil 18.04.1694 v Dolnom Kubíne v rodine oravského zemana. Bol to slovenský spisovateľ, kňaz a cirkevný hodnostár, učiteľ a organizátor stredných škôl na Gemeri. V roku 1738 prijal pozvanie do Štítnika, kde ho po dvoch rokoch vymenovali za superintendenta Predpotiského a Potiského evanjelického dištriktu. Nakoľko túžil pripojiť k jemu zverenému úradu všetky časti dištriktu, rozhodol sa vykonať vizitáciu všetkých zborov. Veľmi dobre si uvedomoval dôležitosť výchovy u detí. Jeho pričinením vznikla v Štítniku Spoločnosť čiže bratstvo rektorov a učiteľov, teda prvý učiteľský spolok na Slovensku a bývalom Uhorsku. Počas pôsobenia v Štítniku napísal viacero diel: 1738 – Gruntovní vysvětlení katechysmu Martina Luthera, 1742 – Rozebrání částek některých katechysmu Dra Martina Luthera, 1742 – Spasitedlná příprava k smrti, 1745 – Líbezné jádro celého křesťanského evangelického učení. Takiež prispel dvoma piesňami do Funebrála Pavla Jacobeiho. Časť jeho tvorby ostala v rukopisoch. Bol to muž, ktorý vynikal bezúhonnosťou mravov, učenosťou a výrečnosťou. Zomrel v Štítniku 5. júla 1746. Po slávnostných bohoslužbách sa účastníci presunuli pred miestnu faru, kde bola slávnostne odhalená prvá spomienková tabuľa na osobnosť Juraja Ambróziho a vzápätí sa sprievod premiestnil do priestorov obecného úradu, kde svoje miesto medzi ostatnými osobnosťami spätými s obcou našla aj druhá tabuľa venovaná spomienke na kňaza, spisovateľa a učiteľa.
Pred príhovorom predsedkyne Miestneho odboru Matice slovenskej v Štítniku Mgr. Lenky Vranovej, ktorá výzdvihla význam jeho práce pre učiteľov a zjednotenie vzdelávania, veľmi pekne zaspieval Martin Belányi pieseň „Slovensko moje, otčina moja“. Po odhalení tabule sa prítomným prihovoril aj starosta obce Štítnik Ladislav Belányi. Podporil význam a dôležitosť takýchto akcií aj pre ďalšie generácie a na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Bc. Vladimír Tököly a Mgr. Lenka Vranová