Slávnostný úvod dozorcu CZ ECAV Chyžné

24. septembra 2023 bol slávnostne br. seniorom GES ECAV Mgr. Radovanom Gdovinom uvedený do funkcie zborového dozorcu CZ ECAV Chyžné brPeter Benedikty.

Bratia a sestry z cirkevného zboru mu odovzdali svoje hlasy  v právoplatnej voľbe a ako jediný kandidát získal plnú podporu svojich spolubratov a spolusestier.  Svoj príhovor brat dozorca postavil na biblickom texte z Lukášovho Evanjelia 10,2: „Žatva je  veľká, ale robotníkov málo.“

Prežiť život sa dá všelijakým spôsobom a najmä v tej dnešnej dobe obzvlášť. Môžeme ho prežiť s Bohom alebo tiež rovnako bez Neho. Urobiť rozhodnutie – je na nás, to nám Pán Boh ponechal, pretože máme slobodnú vôľu. „ Ja viem, že svoj život chcem žiť a  prežiť s Pánom Bohom. Viera mi dáva úžasnú silu a požehnanie do môjho života a života mojej rodiny. Jeho silu a požehnanie som neraz zažil vo svojom vlastnom živote, najmä v rôznych životných situáciách a po takejto skúsenosti, viem , že s Bohom sa žije oveľa lepšie.

Pán Boh rôznymi spôsobmi vstupuje do našich životov, a tak verím, že aj mňa povolal do služby dozorcu cirkevného zboru Chyžné. Uvedomujem si  zodpovednosť zvereného úradu v prvom rade pred Pánom Bohom, ale aj vami bratia a sestry. Chcem byť služobníkom, tak ako nás tomu učí Ježiš. S Božou pomocou viesť a zodpovedať za cirkevný zbor spolu so sestrou farárkou. Je to náš cirkevný zbor, hoci sme podelení na fílie, cirkevný zbor je jeden, tak ako Pán Boh. Verím, že spoločná snaha nás všetkých je mať dobré a fungujúce vzťahy, pomáhať si navzájom, zdieľať svoje radosti ale i starosti. Aby toto všetko fungovalo hľadajme čo nás spája, nie rozdeľuje. Nič nefunguje bez Božieho požehnania, hoci sa budeme akokoľvek snažiť, preto vás vyzývam a pozývam bratia a sestry: Modlite sa jeden za druhého, za cirkevný zbor, duchovných, vieru ľudí, cirkev i našu krajinu. Verím, že našej vzájomnej spolupráci Pán Boh požehná, ak o to budeme spoločne všetci prosiť. Ďakujem Pánu Bohu za všetko dobré i ťažšie ,čo mi do môjho života vstúpilo. Ďakujem za svojich blížnych – svoju rodinu, príbuzných,  ale i vás bratia a sestry. Nech nám všetkým spoločne Pán Boh pomáha, ukazuje smer a cestu.“

Bratovi dozorcovi prajeme veľa Božieho požehnania na neľahkej ceste, po ktorej sa rozhodol kráčať. Prajeme mu, aby nezabudol, že na tej ceste nie je sám, ale Boh bude s ním ako to zasľúbil.  Modlime sa jedny za druhých a znášajme svoje bremená spoločne.                                            

            Vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania pre brata dozorcu a celú jeho rodinu.

            S úctou vďační bratia a sestry z CZ ECAV Chyžné

Mgr. Emília Völgyiová, zb. farárka v CZ Chyžné