Trojnásobná vďačnosť v Revúcej

Piata nedeľa po Veľkej noci – 14. mája bola pre Cirkevný zbor ECAV Revúca z viacerých dôvodov výnimočná.V túto nedeľu, ktorá má latinský názov „Rogate“ – „Proste!“, „Modlite sa!“, sa niesli k Dobrotivému Nebeskému Otcovi chvály a ďakovné modlitby za mnohú milosť, ktorej sa tomuto cirkevnému zboru dostalo. V zvesti Slova Božieho na základe textu Kol 4:26 zdôraznila sestra farárka neoceniteľný dar modlitby, ktorý sa nám ponúka ako východisko v každej životnej situácii. Zdôraznila tri aspekty modlitby: vytrvalosť, bdelosť a dobrorečenie. Ďakovali sme ústami najmenších i konfirmandov za lásku, starostlivosť a život našich matiek, starých a krstných matiek i sestier v cirkevnom zbore, keďže na túto nedeľu pripadol aj Deň matiek. S vďačným srdcom sme pozdravili dlhoročnú sestru účtovníčku, administratívnu pracovníčku a presbyterku Ruženku Kilíkovú pri jej narodeninách a odchode z funkcie zborovej presbyterky Žalmom 92: 13 – 16 a tiež slovami jej obľúbenej piesne „ V mori hriechu tonul som“: „On vždy svoje ramená k pomoci podáva, každého chce vyslobodiť ako mňa. Láska Pána pozdvihla ma, keď nič nepomohlo, Pán zdvihol ma.“  

Najdôležitejšou udalosťou tejto nedele bol však Volebný zborový konvent na funkciu zborovej dozorkyne, ktorému predsedali Mgr. Radovan Gdovin – senior GES a Bc. Alica Kubajdová – predsedníčka HV GES . Cirkevný zbor si na ňom tajnou voľbou zvolil za zborovú dozorkyňu sestru Annu Vrbiarovú, ktorá bola jedinou kandidátkou zvolenou jednomyseľne na Kandidačnej porade Zborového presbyterstva dňa 17.4.2023. Stalo sa tak po 10 rokoch absencie tejto funkcie v cirkevnom zbore, z ktorej náhle odišla zo zdravotných dôvodov Ing. Želmíra Rekenová.

Sme vďační Pánu Bohu za vypočuté modlitby. To On otvoril sestre dozorkyni Anne Vrbiarovej svojím Duchom Svätým srdce  pre dôležitú a zodpovednú službu v cirkevnom zbore. Vyprosujeme pre našu novozvolenú zborovú dozorkyňu predovšetkým Božiu múdrosť, silu, pomoc a potrebné dary Ducha Svätého. Nech sa On sám prizná k jej ochotnému a otvorenému srdcu a vedie ju svojou milosťou a požehnaním v službe pre duchovný vzrast cirkevného zboru.

Ing. Mgr. Danica Hudecová, zborová farárka v CZ ECAV na Slovensku Revúca