V Jelšave to bolo o spolupráci cirkvi a samosprávy

Stretnutie dozorcov a presbyterov Gemerského seniorátu (GES), teda okresov Rožňava a Revúca, (2.10.2022) zorganizoval Vnútromisijný výbor GES, v spolupráci s CZ ECAV Jelšava a Mestom Jelšava. Toto stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Jelšave. Zúčastnili sa ho dozorcovia a presbyteri z jednotlivých cirkevných zborov. Témou ako prednášajúci poslúžil brat dozorca CZ ECAV Jelšava MVDr. Milan Kolesár. Nakoľko je však Milan multifunkčný, tak zároveň aj primátor Mesta Jelšava, poslanec VÚC v Banskej Bystrici, zástupca dozorcu GES. Téma znela: Spolupráca medzi samosprávou a cirkevným zborom. Milan odprezentoval ako samospráva, či už miestna alebo regionálna funguje, ako sa člení, čo všetko obsahuje, vybavuje a čo sa prostredníctvom nich rieši. Ako môže cirkev byť nápomocná, a opačne: obec, mestá pre cirkev a cirkevné zbory. Ako sa poskytuje súčinnosť na úradoch samosprávy, kde sa dá o jednotlivú pomoc a ako žiadať, prostredníctvom koho a na aký účel. Všetky tieto poskytnuté informácie odovzdal kolegom –  dozorcom CZ a všetkým presbyterom ako fundovaný miestny a regionálny politik, nakoľko v týchto štruktúrach pôsobí už niekoľko rokov, niekoľko volebných období.

Po úvodnom privítaní miestnym bratom farárom Mgr. Ivanom Bojnom, sestra farárka Mgr. Martina Gdovinová nenechala brata Milana Kolesára „suchým“ a mala pripravené pre neho otázky, na ktoré musel aj porozmýšľať, čo správne odpovedať. Avšak ako správny politik vo všetkom sa vedel vynájsť a odpoveď dal z rukáva. Privítaní sme boli sestrou predsedníčkou Vnútromisijného výboru Mgr. Jankou Hrivniakovou a piesňami nás doprevádzal na klávesoch brat farár Mgr. Vladimír Vančík.

Po veľmi dobre spracovanej a odprezentovanej prednáške, ktorú brat dozorca Milan Kolesár ukončil slovai:  SLUŽBA „Ak niekto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a nech slúži všetkým.“(Marek 9,35), sme svoju pozornosť sústredili na pripravený kvíz, ktorý si brat senior GES Mgr. Radovan Gdovin pripravil a za pomoci „asistentky“, sestry farárky Mgr. Emílie Velebírovej uviedol. Rozdelil prítomných na 3 skupiny, podľa stolov, a spustili sa otázky od 100 do 500 bodov. Niekomu sa darilo viac, niektorým odpovede trvali dlhšie, ale zvládli to napokon všetci. Na záver sa prihovoril brat seniorátny dozorca Dr. Michal Terrai, všetkým za organizáciu tohto stretnutia poďakoval, poprial veľa Božieho požehnania, a všetkým, ktorí kandidujú v samosprávnych voľbách poprial veľa šťastia a úspechov. Slovami záverečnej modlitby a požehnania poslúžil brat konsenior Mgr. Dušan Hrivnak. Ďakujeme týmto domácemu cirkevnému zboru a mestu Jelšava za prichýlenie, občerstvenie a všetko vynaložené úsilie spojené s organizovaním tohto podujatia.

Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia na pôde Gemerského seniorátu.

PhDr. Michal Terrai

Foto: M. Terrai