V Štítniku bola inštalovaná zborová farárka po 79 rokoch

V sobotu, 18. mája 2019, sa v Evanjelickom chráme Božom v Štítniku konala požehnaná slávnosť inštalácie zborovej farárky Mgr. Jany Ilčiskovej. Pre cirkevný zbor Štítnik to bola vskutku veľmi radostná chvíľa, keďže posledná inštalácia zborového farára sa tu  konala v roku 1940, teda pred 79 rokmi. Aj to je dôkazom Božej starostlivej ruky a prejavom toho, že viera v Trojjediného Pána Boha je ešte stále hlboko vrytá do sŕdc ľudí aj tu na Gemeri.

V úvode slávnostných služieb Božích privítal všetkých prítomných brat zborový dozorca Mgr. Matúš Molnár. Slávnostný akt inštalácie vykonal brat senior Gemerského seniorátu Mgr. Radovan Gdovin, ktorý vo svojom inštalačnom príhovore povzbudil sestru farárku slovami 18. žalmu: „Božia cesta je dokonalá; reč Hospodinova je osvedčená; On je štítom každému, kto sa k Nemu utieka.“ Zvesťou Božieho slova poslúžil brat biskup Východného dištriktu Mgr. Slavomír Sabol. Na organe hrala kantorka Mgr. Erika Šmiáková. Zaujímavým hudobným spestrením slávnostných služieb Božích bolo vystúpenie dychového kvinteta pod vedením Mgr. art. Miroslava Píša Dr. Art. Ako aj vystúpenie spevokolov cirkevného zboru Zlaté a spevokol cirkevného zboru Štítnik.

Sme veľmi vďační Pánu Bohu za to, že viedol kroky našej sestry farárky k nám, do štítnického cirkevného zboru. Bol to čas naplnený Božou prítomnosťou a hojným požehnaním. Prajeme našej zborovej sestre farárke veľa síl a Božieho vedenia v službe na Pánovej vinici.

Adam Molnár, CZ ECAV Štítnik

Inštalačný príhovor seniora GES R.Gdovina