Zasadnutie výročného konventu GES sa uskutoční 27.6.2020 v ev.a.v. chráme Božom v Štítniku

Vážené predsedníctva CZ v GES, vážení presbyteri GES, vážení delegáti jednotlivých CZ v GES na konvent GES! Na dole uvedených linkoch je možné oboznámiť sa, resp. stiahnuť a vytlačiť si všetky správy, rozpočet na rok 2020 ako aj iné dokumenty, ktoré by inak zazneli, resp. boli uvádzané na konvente GES (okrem správy seniora GES). Tento rok sa správy priamo na konvente čítať ani nijako inak uvádzať nebudú, okrem správy seniora GES, ktorá zazneje v plnom rozsahu. K správam bude otvorená iba rozprava, počas ktorej bude možné k jednotlivým výstupom vznášať svoje pripomienky, resp. námietky. Následne sa o prijatí a schválení jednotlivých správ a rozpočtu na rok 2020 bude hlasovať. Predsedníctvo GES týmto prosí štatutárov jednotlivých COJ, aby zabezpečili delegátom zo svojich CZ prístup k týmto správam a ich naštudovanie kvôli celkovému hladkému, rýchlejšiemu a bezproblémovému priebehu konventu GES, ktorý sa bude konať v zredukovanom režime, kvôli dodržaniu všetkých aktuálnych protiepidemiologických opatrení platných v Slovenskej republike. Ďakujeme Vám za pochopenie a ostávame s úctou

Mgr. Rado Gdovin, senior GES

Mgr. Michal Terrai, dozorca GES

 

Konvent_GES.2020_pozvanie_navrh.programu

Zápisnica_konvent.GES.2019_Gocovo

Čestné prehlásenie.opt

Správa VMV 2019

Správa školského dekana

sprava presbyt GES-converted

Správa o činnosti SEŽ GES ECAV za RP 2019

Správa_o činnosti v seniorálnom archíve

Účtovná uzávierka GES

Výchovná činnosť r.2019 GES ECAV

Správa_pohyb.ľudnatosti_domove_hospodarenie.2019_GES

Rozpočet 2020 001-converted

Rozpočet 2020 002-converted

Rozpočet 2020 003-converted

GES_štatistika_2019

Zapisnica_nominacny_vybor_GES.2020

FormularEcav14062020s1

FormularEcav14062020s2

FormularEcav14062020s3

FormularEcav14062020s4

Správa revíznej komisie 2019