Domáca pobožnosť k 3. nedeli pred koncom cirkevného roka

  1. nedeľa pred koncom cirkevného roka – 8.11.2020

 Kázňový text: Matúš 16, 1- 3

Starozmluvný text: Jeremiáš 29, 11- 14

Piesne: 462, 676, 26

Kázeň: Mgr. Vladimír Vančík, evanjelický kaplán v CZ Ratkovské Bystré

 

Poriadok pobožnosti:

  1. V mene Boha- Otca, Syna, i Ducha svätého, AMEN.
  2. Pieseň č. 462
  3. Text Starej zmluvy: Jer 29, 11- 14
  4. Pieseň č. 676
  5. Suspírium (veršovaná modlitba pred kázňou)
  6. Kázeň
  7. Modlitba po kázni
  8. Požehnanie
  9. Pieseň č. 26

 

SUSPÍRIUM

Že život je cestou do nebeskej večnosti,

Vzácnym to odkazom Biblie, podstatou radosti.

Dávaj ó Bože múdrosti a otvorenosti srdca nám,

Tým do života znejúcim Biblickým to znameniam.

Tak Kriste Teba poznať, Teba nájsť, to žitia nášho jasný cieľ,

Neumrieť stratení, no s Tebou mať v nebi večný diel

 

KÁZEŇ

1Prišli k Nemu farizeji a sadukaji a pokúšajúc Ho, žiadali, aby im ukázal znamenie z neba. 2On im však odpovedal: [Keď sa zvečerieva, hovorievate: Zore sú zapálené na nebi; bude pekne. 3A ráno: Obloha je zapálená a zachmúrená, bude búrka. Pokrytci, úkazy na nebi teda viete rozsúdiť, a znamenia časov neviete?]

 

Milé sestry a bratia.

Keď sme boli malí a išli sme niekam cestou už v podvečer, pozorovali sme často krásnu oblohu sfarbenú dočervena. Naši nám často povedali: Zore sú zapálené ráno bude pekne, ale zima. Alebo ako sa hovorí: Studený máj v stodole raj. Teda keď si naši predkovia všimli, že máj bol studený vedeli, že škodcovia a parazity vymrznú a tak úrodu nezničia. To im pomohlo sa zariadiť do budúcnosti. Tieto odpozorované skutočnosti nazývame pranostiky. Nebolo to nič výnimočné. Boli to úkazy prírody, ktoré si ľudia dôkladne všímali. A tak to bolo aj za Ježiša.

V dnešnom kázňovom texte farizeji a sadukaji žiadajú od Krista znamenie z neba. Čítame však: 1Prišli k Nemu farizeji a sadukaji a pokúšajúc Ho, žiadali… Neprišli úprimne, ale chceli Ježiša pokúšať. Hoci mohli vidieť toľko Kristových divov, toľko toho mohli vnímať a predsa ešte žiadajú nejaké znamenie z neba, ktoré by ich presvedčilo, že to čo robí je dané od Boha. Ale Ježiš pozná ich zmýšľanie a patrične im odpovedá. Pokrytci, úkazy na nebi teda viete rozsúdiť, a znamenia časov neviete? „Viete, odčítať podľa večernej oblohy, ako bude zajtra. Poznáte, čo úkazy na nebi znamenajú, ale všetko to, čo sa deje okolo vás nevnímate, nechcete vidieť? Ste voči nim slepí a nechcete ich poznať“. Toľko sa toho v Kristovi deje a oni to nepoznajú. Už to nie je len o zákone. V Ježišovi sa prejavuje láskavý Boh. To odpustenie. Tá láskavosť, ktorú v Ježišovi môžu vidieť. Tá radosť, ktorú môžu mať. V Ježišovi je to Boh, ktorý prichádza k človeku. A oni to nezbadali.

Milí moji. Dnešná nedeľa sa nesie v duchu znamení konca času. Hovorí sa, že všetko má svoj začiatok a všetko má svoj koniec Aj táto nedeľa nás vedie k tomu nachádzať tie veci, tie úkazy, ktoré nás vedú k večnosti a teda k Ježišovi . Zároveň si však môžeme uvedomiť, že ak hovoríme o milosti v Ježišovi nie je to len akási otrepaná sladká fráza. Posledné nedele cirkevného roka nás vedú k tomu, aby sme si uvedomili, že raz príde koniec a každý sa postaví pred Boží súd. Čas tu na zemi má svoje hranice. To nás má viesť práve k odhodlaniu vnímať odkazy Biblie. Keď ideme niekde na trh, často kúpime zbytočné veci, ktoré nám ani netreba, ale sú lacné. Po chvíli ich len, ako zbytočnosť kdesi skladujeme. Hoci sa nám milosť v Kristovi ponúka zdarma, nie je to zbytočnosť z trhu. Milosť a láska v Kristovi je skutočne vážna a vzácna. Biblia a jej odkaz má svoju hodnotu aj dnes. Tá sa plne prejaví na konci nášho života. Na konci celej časnosti. To, že sme vyzývaní nachádzať znamenia konca času nás má povzbudiť, aby sme popri bežných starostiach a radostiach nezabúdali objavovať túto vzácnosť

Každý z nás sa raz poberie na večnosť a aj celý tento svet raz dôjde do svojho cieľa. A raz sa postavíme pred Krista, ktorý už bude ako Sudca. A budeme stáť pred otázkou, či sme mu dôverovali. Či sme k tejto milosti pristúpili ako k vzácnosti a prisvojili sme ju, alebo sme ju brali, len ako niečo lacné čo sme zbadali na trhu. Ako niečo čo vyšlo z módy. Celé nás to má viesť k všímavosti a zodpovednosti v živote. Keď sa Ježiš po svojom vzkriesení v meste Emausy zjaví učeníkom oni Ho nespoznávajú. Ani nevedia, že to môže byť On: Nato Ježiš odpovedá: Ó, nerozumní a leniví srdcom veriť všetko, čo hovorili proroci! (Lk 24,25) Boh nám teda dáva dosť znamení dosť možností, aby sme Ho poznávali, ale chce to túžbu a ochotu chcieť poznávať všetky tie znamenia. Chcieť nachádzať ich zmysel. Dávať si dohromady všetky tie odkazy Biblie, ktoré napokon vedú k večnosti. Aj učeníci v Emaus nakoniec spoznali Krista. Farizeji a sadukaji boli ale leniví a zatvrdilí. Nechceli poznávať tieto znamenia srdcom a ešte drzo pokúšajú Ježiša prichádza od Ježiša trefná odpoveď: Pokrytci, úkazy na nebi teda viete rozsúdiť, a znamenia časov neviete?

Čas beží rýchlo hlavne v dnešnej dobe. A čo potom, keď celý uplynie? Berme teda aj túto chvíľu, ako pozvanie takému vnímaniu všetkých tých znamení Biblie? A ja verím, že presne tieto znamenia, ktoré môžeme a máme nachádzať v Biblii, nám budú dávať zmysel aj v živote. Tak ako tie naše pranostiky zaznamenané v minulosti skutočne dávajú zmysel sú veľmi nápomocné. Pomáhajú nám sa orientovať v počasí, pri sejbe, či žatve. Tie Biblické obrazy nám pomáhajú orientovať sa v živote. Zdajú sa nám slová Biblie zvláštne, neoslovujúce? Skúsme sa učiť rozumieť odkazom, ktoré v nej sú. A verím, že nájdeme ich vzácny zmysel pre život aj dnes. Je to milosť daná v Kristovi zdarma. Je však draho získaná. A to tým, že samotný Boží syn Ježiš zaplatil životom. Za každého z nás. Čo viac môže Ježiš spraviť, aby sme v ňom mohli nachádzať nádej, vieru a istotu? Je to snáď najkrajší obraz Biblie. Všetko tu, má svoj začiatok a koniec. Tak ako sa chýli ku koncu cirkevný rok, ale pomaly aj ten občiansky. Ani nevieme ako zbehol. Teraz to chce však aby sme sa zastavili a vnímali.

Aj keď boli Izraelci odvedení do zajtia v Babilonii, Boh ich nenecháva tak. Aj tu je s nimi a prostredníctvom Jeremiáša sa im prihovára. Jer 29, 12- 14: 12Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. 13Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom, 14dám sa vám nájsť – znie výrok Hospodinov. Pre nás je to tiež výzva. Hlavne keď cez šum a hluk dnešnej doby sa akoby od Boha často vzďaľujeme, predsa len, hľadajme v Biblii to, čo nás k Bohu, ku Kristu privádza. Napríklad aj v týchto divných a náročných časoch. Tie znamenia, ktoré nám ukazujú na zmysel života v Kristovi. Naučme sa ich vnímať a poznať ich význam.

Milé sestry a bratia, dnešný Biblický text nám ukazuje, že Biblické znamenia smerujúce k večnosti a ku Kristu nepotrebujú vysoké vzdelanie a náročné akademické poznatky. Stačí mať „sedliacky rozum“ a byť k týmto znameniam všímavý. Nie toľko mudrovať, toľko filozofovať. Ale vnímať. Tak ako v pranostikách obyčajný vnímavý ľud pozoroval úkazy neba. Tak aj my môžeme a máme pozorovať tie obrazy a úkazy Biblie otvorenou mysľou a srdcom. Poďme teda, milé sestry a bratia hľadať a nachádzať tie krásne pravdy Biblických znamení smerujúce ku Kristovi, k večnosti. AMEN.

MODLITBA

Drahý Bože, chceme Ti aj dnes poďakovať, že máme Tvoje Slovo- Bibliu. A tak sa aj prostredníctvom nej k nám prihováraš. Prosíme Ťa, dávaj nám poznať, vedieť a vnímať všetko čo nám prostredníctvom nej hovoríš. Nech poznávame vzácnosť odkazu, ktorý v nej môžeme nachádzať. Daj nám otvorenosť a nadšenie porozumieť tým znameniam, ktoré nám dávajú zmysel života tak, ako znamenia v prírode nás vedú k jej porozumeniu. Nech poznávaním odkazu Biblie sme bližší k Ježišovi a to aj v bežnom živote. V našich bežných povinnostiach a starostiach. A keď príde koniec, nech s radosťou vojdeme do tej radosti nebeskej, ktorú nám zasľubuje sám Ježiš. AMEN.

 

POŽEHNANIE:

Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás! Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý! Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný, i večný pokoj, AMEN.