Letný tábor Cirkevného zboru v Jelšave

Počas prázdnin usporiadal Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Jelšave spolu s rodičmi detí  prázdninový tábor zameraný na deti cirkevného zboru predškolského veku  a deti prvého ročníka základnej školy. Po modlitbách  detí stretávajúcich sa okolo slova Božieho, Pán Boh  vypočul ich prosby  pri  tematickom stretnutí pod názvom Elizeus, prorok verného Boha. Príbeh  bol na úvod  deťom  predstavený životom proroka spolu s príbehom Eliáša. Deti sa tak  mali možnosť vyučovať a oboznámiť sa s Božími pravdami a rozpoznať, že Boh vždy dodrží svoje sľuby. Ďalej nás vyučuje, že svojich sprevádza znameniami a tie vo svojom živote rozoznávame na základe  Božieho slova. A hlavne, že nás Pán Boh nikdy nesklame, ak veríme v neho. Elizeus  rovnako vedel, že keď sa spolieha na Boha, ten ho neopustí. Takto sme mohli prechádzať jednotlivými úlohami  spolu s  deťmi. Pomocou flanelografu boli deťom predstavené ústredné pravdy z biblického príbehu. Tie sa dopĺňali pozvanými k modlitbám  spievaním detských oslavných piesní plných vďaky. Rovnako boli pripravené súťaže na farskom dvore. Príbeh proroka bol v niekoľkých častiach  premietnutý ako kreslený príbeh cez projektor v zborovej sieni  aj s naučením zlatého verša a poučením pre život. Pohybové aktivity boli spojené s použitím  nafukovacieho hradu na skákanie. V Biblii je veľa sľubov a všetky Pán Boh naplní. Takto  spoznávali deti počas celého  biblického rozprávania. Jednotlivé state si prešli aj cez flanelograf. K dispozícií bola chata Hrádok s bazénom, kde sa využili  a preverili zdatnosti všetkých účastníkov. Lesná chata Janka a jej okolie  nám zase poskytlo možnosť  prejsť jednotlivými stanovišťami na splnení úloh pri hľadaní pokladu. Tam deti odpovedali na otázky z biblického príbehu a preukázali vedomosti z Božieho slova. Ďakujeme všetkým sponzorom a rovnako ochotným rodičom pri realizácií všetkých aktivít.

Mgr. Ivan Bojna, námestný farár