Októbrová „espékáčka“ sa stihla ešte „v termíne“ …

Pravidelná mesačná schôdza duchovných Gemerského seniorátu (Seniorátna pastorálna konferencia) sa stihla ešte vykonať tesne pred zavedením prísnejších opatrení vlády Slovenskej republiky. Stalo sa tak v pondelok 12.10.2020 na pôde Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kameňany. Úvodným biblickým zamyslením sa prítomným prihovoril Mgr. Ivan Bojna, administrátor CZ Kameňany. Nasledovalo predstavenie nových duchovných v Gemerskom senioráte, menovite: Mgr. Ľubice Štefanidesovej, pôsobiacej na poste zborovej kaplánky v Združenom CZ Nižná Slaná – Kobeliarovo a Mgr. Vladimíra Vančíka, pôsobiaceho na poste zborového kaplána v CZ Ratkovské Bystré. Novým duchovným v našom senioráte prajeme hojnosť Božieho požehnania, tvorivých síl, darov Ducha Svätého a vytrvalosti. Ďalej schôdza pokračovala prednáškou ThDr. Jerguša Olejára, PhD., zborového farára v CZ Rožňava, na tému misiológia a misia, pričom v rámci prostredia Gemerského seniorátu bol dôraz položený na misiu medzi Rómami. Po prednáške a diskusii podal br. konsenior Mgr. Dušan Pavel Hrivnak informácie zo synody ECAV v Ružomberku. Spoločným obedom sa rokovanie ukončilo. Ukončilo sa minimálne s čudným pocitom, nakoľko dnes nikto z nás nevie ani netuší, kedy bude možné stretnúť sa nám opäť. A tak nám neostáva nič, iba prosiť: Pane, ostávaj s nami!

(rg)

Foto : Mgr. Rado Gdovin, senior GES