Usmernenie pre cirkevné zbory ECAV v boji s koronavírusom

Vážení bratia a sestry,

farári, farárky, členovia presbyterstiev, spolupracovníci a členovia cirkevných zborov,

Úrad verejného zdravotníctva SR potvrdil, že hromadné podujatia – teda aj naše Služby Božie – sa budú môcť konať s maximálnym možným počtom päťdesiatich osôb (v interiéri alebo v exteriéri), a s dodržiavaním pravidla R – O – R (rúško – odstup – ruky – ich dezinfekcia a nepodávanie).

Pre mnohé naše cirkevné zbory je to, čo sa týka počtov, postačujúca podmienka na to, aby mohol naďalej bežať bohoslužobný život ich spoločenstva. Cirkevné zbory, ktoré však majú vyššiu návštevnosť Služieb Božích, budú musieť  dodržať stanovený počet zhromaždených osôb, zabezpečiť a dodržiavať plnenie hygienických pravidiel pre opakovanie Služieb Božích a nastaviť podmienky na ich konanie tak, aby čo najviac vyhovovali veriacim. Existuje niekoľko alternatív, ako riešiť situáciu ak je predpoklad, že Služby Božie by mohlo navštíviť viac ako päťdesiat osôb:

– telefonickým nahlasovaním sa na farskom úrade,

– online formulárom s prihlasovaním,

– rozdelením  termínov Služieb Božích pre účastníkov podľa veku, území, alebo abecedy,

to všetko za predpokladu, že bude vykonaných viacero Služieb Božích so skráteným liturgickým poriadkom za sebou v jeden deň,

– alebo je možné kombinovať živé Služby Božie s online prenosom.

Všetko závisí od miestnych pomerov a od Vašich osobných možností. Buďme ale prosím v tejto situácii vynaliezaví, či už priamo duchovní, presbyterstvá, alebo spolupracovníci. Nebojte sa zobrať zodpovednosť aj do svojich rúk. Nikto Vám nie je schopný dať na diaľku detailný návod, čo a ako máte konkrétne robiť. Ujmime sa svojej služby v nesení evanjelia so zápalom a túžbou hlásať ho všetkými spôsobmi, ak bude potrebné aj obmedzenému počtu veriacich, na niekoľkokrát. Účastníkov jednotlivých zhromaždení i vôbec všetkých členov cirkvi láskavo žiadame v týchto podmienkach o trpezlivosť, disciplinovanosť a vzájomnú ohľaduplnosť. Myslime aj na tých, ktorí proste musia zostať doma pre vek, alebo zdravotný stav, aby nezostali bez duchovného zaopatrenia. Situáciu na jar sme s Božou pomocou zvládli. Veríme, že ju zvládneme aj teraz.

COVID semafor, ktorý bol nedávno pripravený pre slávenie našich Služieb Božích je aj naďalej doporučený, a aj my ako Predsedníctvo ECAV prosíme, aby sme v čo najväčšej možnej miere chránili seba aj ostatných jeho preventívnym dodržiavaním. Zároveň vám pripomíname, že je potrebné sledovať pokyny vášho Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktoré sú nadradené pokynom Úradu verejného zdravotníctva.

Modlíme sa za vás všetkých! Vážime si Vašu službu, ktorá sa odohráva v sťažených podmienkach. Teší nás vernosť mnohých svojim zhromaždeniam, ktoré neopúšťajú. Žehnáme vám a prosíme nášho láskavého Pána Boha o zdravie a posilu do týchto náročných dní.

S bratským pozdravom, Vaši v Pánovi,

Predsedníctvo ECAV na Slovensku.

Bratislava 1. október 2020.