Víkendový detský tábor s kráľom Dávidom v Štítniku

Po dlhšej dobe sa opäť stará fara cirkevného zboru v Štítniku zaplnila smiechom a radosťou detí, ktoré boli súčasťou predlženého víkendového biblického tábora. Tábor sa konal v dňoch 7. – 9. júl 2023. Sestra zborová farárka Janka Hrivniaková v spolupráci s Jarkou Krukárovou a Alenkou Holpitovou, dobrovoľníčkami z CZ ECAV Bardejov, sa spoločne rozhodli, že v cirkevnom zbore zorganizujú Denný víkendový tábor, aby deti zažili, aké je to úžasne spoliehať sa na Pána Boha a nechať sa Ním viesť. Témou celého víkendu bol kráľ Dávid. Deti mali možnosť cítiť lásku Nebeského Otca. Učili sa ako sa práve na Neho môžu vždy a vo všetkom spoľahnúť. Celý tábor sa niesol v duchu jednej mysle, jedného srdca upriameného na Pána Ježiša Krista. Spoločne stretnutie sme zakončili požehnaním detí v nedeľu na Službách Božích, kedy deti mali svoj vlastný nedeľný program ešte aj poobede. Bol to požehnaný čas strávený nad Božím Slovom, pri chválach, modlitbách, hrách, ale aj pri spoločnom tvorení a rozhovoroch. Veľká vďaka patrí Pánu Bohu, že sa tábor mohol zorganizovať. Zároveň patrí vďaka sestrám Jarke a Alenke, že boli ochotné, aj na úkor svojej dovolenky, prísť medzi nás a slúžiť v našom cirkevnom zbore. Veľmi si ich prácu vážime a veríme, že Pán Boh im ich lásku tisicnásobne vynahradí a už teraz sa modlíme, aby sa nám podarilo takéto požehnané a milé stretnutie zorganizovať aj o rok. Len nech dá Pán Boh silu a ochotné srdcia k práci na Jeho vinici.

Mgr. Jana Hrivniaková, zb. farárka v CZ Štítnik