REVÚCA - Výročný seniorálny konvent GES - marec 2011


Gemerský seniorát ECAV   
.....................................
Výročný seniorálny konvent GES
Revúca- marec 2011
.....................................

Výročný seniorálny konvent sa konal po rokoch opäť v Revúcej
 
Sobota pred 3. pôstnou nedeľou bola v Gemerskom senioráte sviatočná. Evanjelici z celého Gemera sa zišli na svojom výročnom seniorálnom konvente v CZ Revúca. Historický chrám a mesto prvého slovenského evanjelického gymnázia privítalo veriacich v nedávno obnovenom chráme Božom. Pre CZ bol tento sviatok umocnený, pretože po prvýkrát privítal brata biskupa VD Mgr. Slavomíra Sabola ako slávnostného kazateľa a s ním všetkých duchovných Gemerského seniorátu. Po privítaní novozvolenou sestrou dozorkyňou Ing. Želmírou Rekenovou a pozdrave primátorky mesta MVDr. Evy Cireňovej sa začali SB úvodnou liturgiou, ktorou poslúžili hosťujúci brat farár a tajomník biskupa VD Mgr. Peter Mihoč, brat konsenior Mgr. Dušan Hrivnák a domáca sestra farárka Mgr. Ing. Danica Hudecová. Služby Božie boli umocnené vystúpením mládeže a spevokolu Nádej.
 
Brat biskup založil svoju kázeň na texte Mk 8: 31 – 33.
 
Dovolím si uviesť niektoré myšlienky z jeho kázne. Zdôraznil, aby sme sa nehanbili vydávať svedectvo a venovať sa aj tým, ktorí sú „mimo“.
 
„V niektorých zboroch je rómska misia budúcnosťou zboru. Pán Ježiš Kristus nerobil rozdiel. Nebojme sa toho. Choďme cestou obety....
 
„Vtedy pojal Ho Peter stranou a začal Ho odhovárať“.
Aj Peter bočí, nechce o tom hovoriť v spoločenstve. Neotvorenosť, bočenie stranou, nehovorenie pravdy, je časté aj v dnešnej dobe. Koľkí povedia: Ja nemusím chodiť do chrámu, ja nemám rád farárov, mne ľudia v kostole idú na nervy, ja si individuálne robím v CZ, seniorát ma nezaujíma... Ak sme organizmus, ako môže ruka povedať nohe: Ja ťa nepotrebujem! A bočím stranou...Toto nie je cesta Kristových učeníkov! Pán Ježiš Kristus pokarhal Petra: „Choď za mnou, satan, lebo nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské! Povedal mu: Zaraď sa za mňa, ja ukazujem cestu, Pán Ježiš nás učí, ako sa máme správať. Tento pyšný Peter sa skutočne v tejto chvíli zaradil, on sa neurazil, ale prijal pokarhanie.
 
Ako to funguje v našich zboroch? Keď nás brat farár napomína, povieme si: Nech si hovorí pán farár, čo chce, ja prestanem chodiť do kostola. Sme príliš egocentrickí, nemyslíme na veci Božie. Pôstna doba nás volá, aby sme činili pokánie, vedeli vidieť predovšetkým veci Božie, lebo k tomu sme povolaní. Premýšľajme o tom aj na tomto konvente! Amen.“
 
Pracovné rokovanie pokračovalo v Jedálni ZŠ Hviezdoslavovej podľa schváleného programu.
Celkom bolo prítomných 99 konventuálov a 6 hostí.
 
Brat senior ThDr. Jerguš Olejár, PhD,. sa v svojej správe oprel o text Ján 5:1-18 a ústredná myšlienka textu sprevádzala celú jeho správu. Poukázal na príbehu „Uzdravenia nemocného v Betezde“, že aj v našich životoch sú dôležité 3 kroky: stretnutie s Pánom Ježišom, uzdravenie, svedectvo. „Nemôžeme stratiť nádej na uzdravenie. 38 rokov čakal chorý a nikoho nedokázal presvedčiť, aby ho zaniesol do jazera, nemal nikoho, kto by mu pomohol. Čakať tak dlho, to chce veľmi veľkú odvahu.“
Brat senior vyzval aj nás na Gemeri, aby sme nestrácali odvahu, veď my poznáme aj meno Toho, v ktorom máme uzdravenie a záchranu, meno nad všetky mená.
 
V diskusii oslovil konventuálov brat biskupský tajomník Peter Mihoč a predstavil podrobnejšie „náš“ vnútromisijný časopis Evanjelický východ i prácu redakcie a povzbudil prítomných k propagácii i príspevkovej činnosti tohto mesačníka.
 
Do spoločenstva veriacich Gemera zavítal i Prof. Ing. Ondrej Hronec, Dr.Sc. s manželkou Danielou E. Hroncovou – Faklovou, šéfredaktorkou Tranoscia, ktorá predstavila knižné novinky Tranoscia.
 
Rokovanie Výročného seniorátneho konventu ukončil brat senior modlitbou, v ktorej poďakoval Pánu Bohu za požehnanie práce v senioráte a s nádejou vložil i jej budúcnosť do Božích rúk.
 
Danica Hudecová